971 40 206 advokat@kuoljok.no

Priser

I en rekke saker er det mulig å gi en fast pris for oppdraget.
Dette er oversiktlige saker hvor relevante opplysninger er tilgjengelig eller kan innhentes uten for mye arbeid.

Ved en gjennomgang av saken vil jeg kunne gi en nærmere fastpris på oppdraget der det er mulig å forhåndsprise.

For tjenester der det ikke er mulig å forhåndsprise, tar jeg betalt etter medgått tid.
Jeg benytter oss da av følgende timesatser:

  • I alle saker som dekkes av lov om fri rettshjelp eller andre lovbestemte ordninger for dekning av retthjelp fra det offentlige, benyttes den til enhver tid gjeldende salærsats. Den er for tiden kr. 1.215 (kr. 1.518,75 inkludert mva.).
  • Timeprisen ellers varierer fra kr. 1.500 til kr. 2.000,00, (kr. 1.518,75 til kr. 2.500,00 inkludert mva.).

Prisen vil variere på bakgrunn av oppdragets kompleksitet,
juridisk kompetanse og erfaring i sakstypen som oppdraget gjelder,
ulike forsikringsordninger som dekker hele eller deler av salæret og klientens økonomi.

Dersom det er gitt prisoverslag vil jeg varsle klienten hvis det blir klart at overslaget vil overskrides.
I den grad det er mulig skal det gis en oversikt over overskridelsens omfang.

Utgifter som er direkte knyttet til utførelsen av oppdraget vil også kreves dekket av klienten.
Eksempler på dette kan være, reiseutgifter, utgifter til sakkyndige, tinglysingsgebyrer med mer.