971 40 206 advokat@kuoljok.no

Ingar M. B. Nikolaisen Kuoljok

portrettbilde - advokat Ingar Nikolaisen Kuoljok

Personalia
Ingar M. B. Nikolaisen Kuoljok
8270 Ájluokta-Drag
Født 7. mars 1966
Sivilstatus: Gift, ett barn

Utdanning og formell kompetanse
 • 2000 Advokatbevilling
 • 1994 Juridisk embetseksamen, Universitetet i Tromsø
 • 1982-85 Allmenfaglig studieretning, Hamarøy videregående skole
Praksis
 • 2003- Advokatvirksomhet, egen praksis, fra 2008 i heltid
 • 2006-2008 Rådgiver, Sametinget, deltid
 • 2007/2008 Faglærer – rettslære, Knut Hamsun videregående skole, deltid
 • 2004/2005 Rådgiver, Fylkesmannen i Nordland, deltid
 • 2001-2005 Rettsforsker, Nordisk Samisk Institutt
 • 1999-2001 Dommerfullmektig, Tana og Varanger sorenskriverembede
 • 1994-1999 Juridisk førstekonsulent, Rettshjelpskontoret Indre Finnmark
 • 1996-1998 Daglig leder – vikariat, Rettshjelpskontoret Indre Finnmark
 • 1992-1993 Konsulent – vikariat i perioder, Rettshjelpskontoret Indre Finnmark
Verv
 • 2010- Nestleder, Samisk kirkeråd
 • 2009- Kontaktperson for personer utsatt for seksuelle overgrep fra ansatt i den norske kirke, Kirkens ressurssenter
 • 2008- Styremedlem, Nordlandssykehuset HF
 • 2008-2009 Leder, Plankomiteen for samiske kirkedager 2009, Samisk kirkeråd
 • 2007- 2010 Medlem, Komité for internasjonale spørsmål (KISP), Mellomkirkeligråd for Den norske kirke
 • 2007-2011 Kommunestyremedlem, Divtasvuona suohkan -Tysfjord kommune
 • 2007-2008 Klassekontakt 1 S, Ájluovta skåvlå-Drag skole
  2005-2009 Medlem, Lovutvalget for reindrift og samerett, Den Norske Advokatforening
 • 2005-2007 Styreleder, Jessens Plast AS
 • 2005-2009 Styremedlem, Kompetansesenteret for urfolks rettigheter, www.galdu.org
  2004-2008 Medlem, Ressursgruppa for forsoningsprosjektet i Nord-Salten
 • 2004- Hjelpevergeoppdrag, Overformynderiet i Tysfjord
  2004- Leder, Lokalnemda for gårds- og slektshistorie, Tysfjord kommune.
  2004- Styremedlem, skytterlaget IDUS
 • 2003-2005 Medlem, Referensgruppen för den juridiska utredningen om den nordiska språkkonventionen,
  Nordisk Ministerråd
 • 2003-2006 Foreldrerepresentant, Samarbeidsutvalget, Árran Mánnágárdde/Árran barnehage
 • 2000-2004 Varamedlem, styret, Samisk juristforening
 • 1992-1993 Utvalgsmedlem, Fagutvalget for samerett, Institutt for Rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø.
 • 1991-1993 Revisor, Romssa Sámiid Searvi/Tromsø Sameforening
 • 1989-1993 Revisor, Sámi Studeanttaid Searvi/Samisk studentforening i Tromsø.
 • 1989-1990 Varamedlem, Samisk nemd, Nordland fylkeskommune
  1987-1989 Styremedlem og medlem av arbeidsutvalget, Sámi Álbmoga NuoraidSearvi/Samefolkets ungdomsforbund
 • 1987-1988 Styremedlem, Nuortta Sálto Sámij Siebrre/Nord-Salten sameforening
 • 1986-1988 Kasserer, Sámi Studenttaid Searvi/Samisk studentforening i Tromsø
Prosjekter, undervisning m.v.
 • 2006.06. Foredrag for Samerettsutvalget
 • 2005.12 Sensor, Urfolksrett, Juridisk fakultet, Universitetet i Tromsø
 • 2005.02.02 «Rettslige sider ved lulesamisk reindrift», foredrag under marknadsdagene, Ájtte same- och fjällmuseum, Samisk Utbildingscentrum
 • 2004.10 «Science, health and indigenous people», undervisning ved urfolksmasterprogrammet, Universitetet i Tromsø.
 • 2003.11. «Veiledning – utforming av forskrifter» og «Forslag til forskrift om bruk av det samiske flagget». Oppdrag for Sametinget
 • 2002.04. «Samisk medlemskap i Nordisk råd – fornyelse av det nordiske samarbeidet»,
  Utredning på oppdrag fra Sametinget
 • 2001.11.07 Presentasjon av forskningsprosjektet «Reindrift, sedvaner og rettsoppfatninger. Rettsanvendelse og rettsutvikling når to verdener møtes», Nordisk Samisk Institutt, «Samisk landskap og Agenda 21».
 • 2000.09. «Særskilte utfordringer ved en domstol i samisk område», Foredrag for Høyesterett
 • 2000 Betenkning, til bruk for Sametingets representant i den norsk-finske grensevassdragskommisjonen
 • 1998 Kartlegging av samiske sedvaner og rettsoppfatninger i arkivmaterialet til Rettshjelpskontoret Indre Finnmark. Utredning, oppdrag fra Justisdepartementets forskningsprosjekt vedrørende samiske sedvaner og rettsoppfatninger.
 • 1998 Taushetsplikt i helsesektoren. Kurs for ansatte ved BUP-Karasjok
 • 1998 Kommunalrett og generell forvaltningsrett. Kurs for ansatte i Karasjok kommune
 • 1997 Arbeidsrett og trygderett. Kurs for næringsavdelingen og næringsdrivende, Oppdrag for Karasjok kommune
Publikasjoner og skriftlige arbeider
 • Artikkel 2013:
  «Utopi eller virkelighet? Forsoningsprosessen mellom kirken og samene i et menneskerettighetsperspektiv», i Tore Johnsen og Line Skum (Redaktører): «Erkjenne fortid – forme fremtid», Orkana forlag, Tromsø 2013.
 • Rapport – juni 2007:
  «De samiske videregående skolene- vurdering av framtidig forvaltningsansvar», Rapport fra arbeidsgruppe, medforfatter.
 • Rapport – april 2007:
  «Sametingets formelle stilling og budsjettprosedyrer. Rapport avlevert 27. april 2007», medforfatter. http://www.regjeringen.no
 • Upublisert artikkel – 2007
  «Samiske helserettigheter-fokus på det lulesamiske området», 16. april 2007: samiske_helserettigheter_iv.pdf
 • Rapport – 2006
  «Videre prosess for bruk og vern i lulesamisk område i Tysfjord, Hamarøy og Sørfold kommuner. Anbefaling til Sametinget og Miljøverndepartementet», endelig_utvalgsdok.pdf
 • Artikkel – 2005:
  «Lulesamisk reindrift og landrettigheter», Árran lulesamisk senter, skriftserie 1:2005
 • Artikkel – 2004:
  «Om hundre år er allting glemt», Rettshistorisk artikkel, Diedut 5:2004.
 • Artikkel – 2002:
  «Sedvaner, rettsoppfatninger og reindrift. Rettsanvendelse og rettsutvikling når to verdener møtes». I Svanhild Andersen (red.): Samiske Landskap og Agenda 21. Diedut 1/2002, Nordisk Samisk Institutt.
 • Rapport – 2001:
  «Samiske sedvaner og rettsoppfatninger. En gjennomgang av arkivmaterialet til Rettshjelpskontoret Indre Finnmark for tidsrommet 1987 – 1997». Medforfatter, Hovedrapport avgitt til Justisdepartementets sedvaneprosjekt, inntatt i NOU 2001:34 Samiske sedvaner og rettsoppfatninger, s. 59-83 http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/2001/nou-2001-34/17.html?id=379509
 • Artikkel – 1999:
  «Saami customs and legal perceptions. A review of the 1987-1997 archives of the Legal Aid Agency of Inner finnmark» . Medforfatter, i Tom G. Svensson (Editor): Saami Customary Law and Legal Perceptions. On customary law and the saami rights process in Norway. Skriftserie nr. 8. Senter for samiske studier, s. 85-99. Universitetet i Tromsø, 1999.
 • Artikkel – 1999:
  «Veiledning i slektsforskning – med hovedvekt på det lulesamiske området». I Bårjås. Populærvitenskapelig tidsskrift utgitt av Árran – lulesamiske museum. Tysfjord, 1999.