Curriculum Vitae - CV

1.jpg

Personalia


Ingar M. B. Nikolaisen Kuoljok

8270 Ájluokta-Drag

Født 7. mars 1966 

Sivilstatus: Gift, ett barn

Utdanning og formell kompetanse


 • 2004 Særskilt vigsler
 • 2000 Advokatbevilling
 • 1994 Juridisk embetseksamen, Universitetet i Tromsø
 • 1982-85 Allmenfaglig studieretning, Hamarøy videregående skolePraksis


 • 2003- Advokatvirksomhet, egen praksis, fra 2008 i heltid
 • 2006-2008 Rådgiver, Sametinget, deltid
 • 2007/2008 Faglærer - rettslære, Knut Hamsun videregående skole, deltid
 • 2004/2005 Rådgiver, Fylkesmannen i Nordland, deltid
 • 2001-2005 Rettsforsker, Nordisk Samisk Institutt
 • 1999-2001 Dommerfullmektig, Tana og Varanger sorenskriverembede
 • 1994-1999 Juridisk førstekonsulent, Rettshjelpskontoret Indre Finnmark
 • 1996-1998 Daglig leder - vikariat, Rettshjelpskontoret Indre Finnmark
 • 1992-1993 Konsulent - vikariat i perioder, Rettshjelpskontoret Indre Finnmark
 • 1993 Saksutreder hos advokat Ánde Somby, deltid
 • 1991-1992 Utredningssekretær, Riksantikvaren, deltid
 • 1990-1992 Hovedsekretær, Sámi Álbmoga Nuoraid Searvi/Samefolkets ungdomsforbund, deltidVerv


 • 2010- Nestleder, Samisk kirkeråd
 • 2009- Kontaktperson for personer utsatt for seksuelle overgrep fra ansatt i den norske kirke, Kirkens ressurssenter
 • 2008- Styremedlem, Nordlandssykehuset HF
 • 2008-2009 Leder, Plankomiteen for samiske kirkedager 2009, Samisk kirkeråd
 • 2007- 2010 Medlem, Komité for internasjonale spørsmål (KISP), Mellomkirkeligråd for Den norske kirke
 • 2007-2011 Kommunestyremedlem, Divtasvuona suohkan -Tysfjord kommune
 • 2007-2008 Klassekontakt 1 S, Ájluovta skåvlå-Drag skole
 • 2005-2009 Medlem, Lovutvalget for reindrift og samerett, Den Norske Advokatforening
 • 2005-2007 Styreleder, Jessens Plast AS
 • 2005-2009 Styremedlem, Kompetansesenteret for urfolks rettigheter, www.galdu.org
 • 2004-2008 Medlem, Ressursgruppa for forsoningsprosjektet i Nord-Salten
 • 2004- Hjelpevergeoppdrag, Overformynderiet i Tysfjord
 • 2004- Leder, Lokalnemda for gårds- og slektshistorie, Tysfjord kommune.
 • 2004- Styremedlem, skytterlaget IDUS
 • 2003-2005 Medlem, Referensgruppen för den juridiska utredningen om den nordiska språkkonventionen,
 • Nordisk Ministerråd
 • 2003-2006 Foreldrerepresentant, Samarbeidsutvalget, Árran Mánnágárdde/Árran barnehage
 • 2000-2004 Varamedlem, styret, Samisk juristforening
 • 1992-1993 Utvalgsmedlem, Fagutvalget for samerett, Institutt for Rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø.
 • 1991-1993 Revisor, Romssa Sámiid Searvi/Tromsø Sameforening
 • 1989-1993 Revisor, Sámi Studeanttaid Searvi/Samisk studentforening i Tromsø.
 • 1989-1990 Varamedlem, Samisk nemd, Nordland fylkeskommune
 • 1987-1989 Styremedlem og medlem av arbeidsutvalget, Sámi Álbmoga NuoraidSearvi/Samefolkets ungdomsforbund
 • 1987-1988 Styremedlem, Nuortta Sálto Sámij Siebrre/Nord-Salten sameforening
 • 1986-1988 Kasserer, Sámi Studenttaid Searvi/Samisk studentforening i Tromsø


Prosjekter, undervisning m.v.


 • 2006.06. Foredrag for Samerettsutvalget
 • 2005.12 Sensor, Urfolksrett, Juridisk fakultet, Universitetet i Tromsø
 • 2005.02.02 "Rettslige sider ved lulesamisk reindrift", foredrag under marknadsdagene, Ájtte same- och fjällmuseum, Samisk Utbildingscentrum
 • 2004.10 "Science, health and indigenous people", undervisning ved urfolksmasterprogrammet, Universitetet i Tromsø.
 • 2003.11. "Veiledning - utforming av forskrifter" og "Forslag til forskrift om bruk av det samiske flagget". Oppdrag for Sametinget
 • 2002.04. "Samisk medlemskap i Nordisk råd - fornyelse av det nordiske samarbeidet",
 • Utredning på oppdrag fra Sametinget
 • 2001.11.07 Presentasjon av forskningsprosjektet "Reindrift, sedvaner og rettsoppfatninger. Rettsanvendelse og rettsutvikling når to verdener møtes", Nordisk Samisk Institutt, "Samisk landskap og Agenda 21".
 • 2000.09. "Særskilte utfordringer ved en domstol i samisk område", Foredrag for Høyesterett
 • 2000 Betenkning, til bruk for Sametingets representant i den norsk-finske grensevassdragskommisjonen
 • 1998 Kartlegging av samiske sedvaner og rettsoppfatninger i arkivmaterialet til Rettshjelpskontoret Indre Finnmark. Utredning, oppdrag fra Justisdepartementets forskningsprosjekt vedrørende samiske sedvaner og rettsoppfatninger.
 • 1998 Taushetsplikt i helsesektoren. Kurs for ansatte ved BUP-Karasjok
 • 1998 Kommunalrett og generell forvaltningsrett. Kurs for ansatte i Karasjok kommune
 • 1997 Arbeidsrett og trygderett. Kurs for næringsavdelingen og næringsdrivende, Oppdrag for Karasjok kommune