Publikasjoner og skriftlige arbeider

Artikkel 2013:

"Utopi eller virkelighet? Forsoningsprosessen mellom kirken og samene i et menneskerettighetsperspektiv", i Tore Johnsen og Line Skum (Redaktører): "Erkjenne fortid - forme fremtid", Orkana forlag, Tromsø 2013.Rapport - juni 2007:

"De samiske videregående skolene- vurdering av framtidig forvaltningsansvar", Rapport fra arbeidsgruppe, medforfatter.Rapport - april 2007:

"Sametingets formelle stilling og budsjettprosedyrer. Rapport avlevert 27. april 2007", medforfatter. http://www.regjeringen.no/Upublisert artikkel - 2007

"Samiske helserettigheter-fokus på det lulesamiske området", 16. april 2007: samiske_helserettigheter_iv.pdfRapport - 2006:

"Videre prosess for bruk og vern i lulesamisk område i Tysfjord, Hamarøy og Sørfold kommuner. Anbefaling til Sametinget og Miljøverndepartementet", endelig_utvalgsdok.pdf


Artikkel - 2005:

"Lulesamisk reindrift og landrettigheter", Árran lulesamisk senter, skriftserie 1:2005Artikkel - 2004:

"Om hundre år er allting glemt", Rettshistorisk artikkel, Diedut 5:2004.Artikkel - 2002:

"Sedvaner, rettsoppfatninger og reindrift. Rettsanvendelse og rettsutvikling når to verdener møtes". I Svanhild Andersen (red.): Samiske Landskap og Agenda 21. Diedut 1/2002, Nordisk Samisk Institutt.Rapport - 2001:

"Samiske sedvaner og rettsoppfatninger. En gjennomgang av arkivmaterialet til Rettshjelpskontoret Indre Finnmark for tidsrommet 1987 - 1997". Medforfatter, Hovedrapport avgitt til Justisdepartementets sedvaneprosjekt, inntatt i NOU 2001:34 Samiske sedvaner og rettsoppfatninger, s. 59-83 http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/2001/nou-2001-34/17.html?id=379509Artikkel - 1999:

"Saami customs and legal perceptions. A review of the 1987-1997 archives of the Legal Aid Agency of Inner finnmark" . Medforfatter, i Tom G. Svensson (Editor): Saami Customary Law and Legal Perceptions. On customary law and the saami rights process in Norway. Skriftserie nr. 8. Senter for samiske studier, s. 85-99. Universitetet i Tromsø, 1999.Artikkel - 1999:

"Veiledning i slektsforskning - med hovedvekt på det lulesamiske området". I Bårjås. Populærvitenskapelig tidsskrift utgitt av Árran - lulesamiske museum. Tysfjord, 1999.